Start

Helmut Debus

Biografie

Diskographie

Aktuelle Presse

Pressestimmen (1)

Pressestimmen (2)

Aktuelle Info´s

Die neue CD

Konzerttermine

Bestellung/Kontakt

Photogalerie

Liedtexte

Impressum

Links

Liedtexte                                                    
 
 
 
Lady Day
 
baren unnern düstern Heben
swatt as wi
as kind all to oolt
Küll wuss in mi
 
warm mi Suster Ginkoksblues
eensam as Snee
mien Hart´n Stroom fraren to Ies
Küll brennt deiht so weh
 
Refr.:
black bodies swinging in the southern breeze
Baltimore is ruug un koolt
strange fruit hanging from the poplar trees
numms hett Tranen genoog
 
Schadden dicht achter mi
Truur braak mien Stimm
`n Leven lang Minschen söökt
kunn se nich finn`
 
the moon looks down and cries
dreemaal kreiht de Hahn
witte Hannen root full swattet Bloot
Lady Day is travellin´all alone
 
 
Text: Helmut Debus
Musik auf CD "Frömde Frünnen" (2019)
 
 
 
 
 
DE CLOWNS WINKT MIT BLOOMEN
 
all dat Spektokel dat us worgt un worgt
dat us den Hals tosnöört un duukt
de Globus krank kippt to Siet de Welt
steiht schreeg un sluukt
is dat de Anfang vun dat Enn
wohen schüllt wi us wennen
 
bunte Biller haun de Seeln twei
plappern plappern grell ohn Gnad
dat stinkt na Lögen na Dickdoheree
na Dollars un Verrad
dat Fewer stiggt un stiggt up Meer un Eer
bold weet numms mehr wat mal weer
 
Tingel-Tangel danzt dör de Straaten
Krawall huult vun feern
Freeheit is een anner Wuurt
för nix mehr to verleern
das Ies up dat wi danzen is dünn
wo Lewen is de Sinn
 
fall söbenmal noch daal
stah achtmal wedder up
beter een´ Dag ´n Tiger
as Dusend Daag ´n Schaap
un de Clowns winkt mit Bloomen
 
nix höörn nix seehn nix seggen
an de dree Apen geiht de Welt togrunn
hau de Angst full een´up´t Muul
rönn los verjaag de Hunnen
dreih di nich um de Welt warrt blind
wi sünd nie dor wo wi sünd
 
de Wöör an de Müür witt öwermaalt
man unner de Farw schreet de Wand
use Leeder gegen de Küll för use Welt
för use Land
för di för mi wat Nee´s will komen
un de Clowns winkt mit Bloomen
 
fall söbenmal noch daal
stah achtmaal wedder up
beter een´ Dag ´n Tiger
as Dusend Daag n´ Schaap
un de Clowns winkt mit Bloomen
 
 
 
Text: Helmut Debus
Musik auf CD "Liekut und annersrum" (2015)
 
 
Tohuus                                                                                             
                                                                                                    
Wenn de Harwststoorm huult, dat Meer upwöhlt                                                       
de Winterwind mien Fewer köhlt,                                                                                                 
dat Reet an´n Strand stief warrn lett,                                     
sien ruuge Küll den utspeet hett.
 
Wenn Novembermööv na Rägen schreet,                                    
un de melksunn swemmt in´t daakig Kleed,                             
dat de langen schreegen Wulken deelt,                                    
in´n Newel Welt verstäken speelt.                                           
 
Wenn de Hahn al fröh den Dag inkreiht,                                      
Fisch - un Tangröök solten weiht,                                               
un Water pingelt an de Steen´,                                                  
Sommerfloot köhlt Vagelbeen.
                                                                                          
Wenn´t Suugen sappt vun Sand un Slick,                                  
Sommernachtsporgen drall un dick                                           
de Morgensunn utquarkt, de grient,                                          
un himbeerrot dör´t Finster schient.
                                                                                               
Wenn Gummelschuur den Roggen walkt,                                        
lüttje Lüntjes sik in Pütten balgt,                                                 
un griese Reegers Siet an Siet
seilt vergeeten vun de Tiet.
 
Wenn Kreihen kreiht un Schaapen blöökt,
Nachtbottervagels Slaapbööm söökt,
de Abendsunn in´n Stroom verblött,
un Maandlichtnacht di bäden lett.
 
Wenn de Mohn sien rode Druppen street,
steiht öwern Stroom een Licht, ik weet,
dat bold de wille Wind ganz gau
upspringt un bringt dat nee´e Blau.
 
Land, ut dat ik baren bün,
neger, wieter,´k will de finn´.
Eenmal kumm ik in di to Roh,
bün woller Du, un froh, so froh -
 
un denn,
denn bün ik Tohuus.
 
 
 
Text: Helmut Debus
Musik auf CD "Wille Harten" (1991)
 
Stadt an´n Stroom
 
´n dralle Koh un lüttje Lammerwulken
drömelt in de Middagssunn
´n Jiepelfleut vun´n Wichelboom
hier hebb ick mien´Leeder funn´
 
koole Melk, dat witte Peerd,
´n Stimm de sik in´n Wind verleert,
Chesterfield,Cola-duun,
n´"Madman" trummelt Läwenswuut so as
Keith Moon
 
Refr.: Stadt an´n Stroom, achtern Maand,
´k höör den Klang de in di wahnt.
Roop ik di,roppst du mi?
noch warm ik mi an di.
 
Werserwelln sünd füünsch an´t belln
Lüüd bölken owern Tuun
De Stutenfroo ruukt honnigsööt
de wille Fleeder bleuht sik duun
 
´n stinkig Butt, een Boot,
neeschierige Oogen gluupt up de Straat,
´n dördreiht Schree, ganz lies,
treckt vörbi as braken Ies.
 
Spöökgeschichten in Muttenspeckgesichter
fangt bi Adolf un Eva an
de Oolen in Sweet, de Jungen freert
Sprietnacht, wo numms aten kann
 
Schützenrock, köömgröön,
Schietendickgesichter so gräsig tofreen.
Hirschbock roort, Heil un Sieg,
bruune Rieder drievt Minschen owern Diek.
 
Ankerplatz in een Meer vun Versehn
Nattnäsen quesen sik mö.
Füürwerkmusik fröh morgens in´n Gaarn
piert luut as´n Stoormbö
 
Wörpels rullt in´n Sand
Waterstadt geevt mi dien Hand.
Narwenland, natte Placken,
morgen höör ik jo vun Freeheit snacken.
 
 
 
Text: Helmut Debus
Musik auf CD "Vullmaand & Morgenfloot" (1999)
 
 
 
 
Schöner as de Maand
 
Ik lääs den Breef vun di du büst gahn
kann nix mehr denken nich reden nix dahn
 
mien Sommer mien Füür mien Root
mien Lewen mien Beven mien Bloot
 
Ik will allns achter mi laten
Ik höör de Nachtpeer an´t Enn vun de Straaten
 
Se bringt di´n Grashalm draag em as Ring
bringt di dat Leed dat ik noch sing
 
 
Bring mi dat Licht in de Nacht de hier wahnt
Schöner as de Maand
Du büst schöner as de Maand
 
 
Hart full Afscheed un Jagen
ganz scheef vun Jammer un Klagen
 
Ik kiek in´n Spegel wo dien Schadden danzt
Ik maal di Bloomen de du ruuken kannst
 
Ik seil mien Boot dat Meer is so groot
un mien Land puckert wild in mien Bloot
 
wenn nix mehr in mi löögt
wenn truur mi nich mehr böögt
will ik di leven
 
 
Ik vergeet di, vergeet mi nich
Vergeet mi, ik vergeet di nich
 
 
 
 
Text: Helmut Debus
Musik auf CD "Twuschen Ankamen un Afscheed" (2000)
[Helmut Debus] [Biografie] [Diskographie] [Aktuelle Info´s] [Die neue CD] [Bestellung/Kontakt]